Повідомлення щодо рішення про розміщення облігацій серії J . K

Згідно умов випуску: Одна облігація Серії J дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири в секції I багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення  та підземним паркінгом , за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67;  Одна облігація Серії K дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири в секції II, III багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67

Протоколом Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто» від 17 листопада 2014 р.№ 145прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серій J, K.

Серія J – 596 530 штук, номінальною вартістю 60,25 грн. на загальну суму – 35 940 932,50 грн; Серія K– 495 006 штук, номінальною вартістю 60,25 грн. на загальну суму – 29 824 111,50 грн. Загальна кількість облігацій у випуску –1 091 536 штука. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 65 765 044,00грн. . Форма існування всіх серій облігацій бездокументарна.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення дорівнює 1 768%

Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій самостійно. Розміщення облігацій проводиться Емітентом за адресою: 79008, м. Львів вул. Валова 3/2 (+38032) 242-26-86 (+38032) 242-26-87.

Емітент прийняв рішення не залучати андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

Власники облігацій мають право:

– продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку, з урахуванням особливостей встановлених в проспекті емісії облігацій;

– при погашенні облігацій набувати право власності на відповідну кількість площі у багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67.

Згідно умов випуску: Одна облігація Серії J дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири в секції I багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом , за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67; Одна облігація Серії K дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири в секції II, III багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67;

– проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбачені Проспектом емісії облігацій.

В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери звертаються до торговців, які зареєстровані на ПАТ «фондова біржа ПФТС» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов’язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в терміни та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах Власника. Рахунок в цінних паперах Довіритель повинен відкрити у обраної депозитарної установи. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.

Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками за номінальною вартістю.

Оплата за придбані облігації в термін (розміщення) укладання договорів з першими власниками здійснюється згідно укладеного договору купівлі-продажу шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок Емітента №26007310008401 в Філія АБ «Південний» Львів МФО 385532, ЄДРПОУ 30994450.

Фінансові ресурси залучені від продажу облігацій, будуть використовуватись для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола, 67. Для реалізації проекту планується залучити кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій серії J, K, загальна номінальна вартість випуску облігацій 65 765 044,00 (Шістдесят п’ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят п’ять тисяч сорок чотири грн. 00 коп.)

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність загальної площі житлового приміщення відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості облігацій пред’явлених до погашення.

Початок первинного розміщення облігацій:

з 16 січня 2015 року по 16 січня 2016 року (включно)

Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відбуватиметься на організаторі торгівлі(фондовій біржі) згідно з Правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», зареєстрованими Рішенням НКЦПФР №118 від 28.01.2014 р., а також у відповідності до вимог чинного законодавства.

Облігації вільно обертаються на території України протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, без будь-яких обмежень у відповідності до чинного законодавства України.

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у обраного власником зберігача та в депозитарії ПАТ «НДУ». Право власності на облігації власник набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах та підтверджується випискою зберігача з цього рахунку.

Після купівлі-продажу пакету облігацій серії J, K, на вторинному ринку новий власник повинен переоформити у Емітента договір резервування, при цьому попередній власник пакету облігацій серії J, K втрачає право на отримання відповідних площ.

Обіг облігацій починається на наступний день після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.

Строк закінчення обігу облігацій:

Серія J – 16 грудня 2018 року (включно)

Серія K – 16 грудня 2018 року (включно)

Емітент має право примати рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

Випадки, в яких Емітент здійснює обов’язків викуп облігацій не передбачені умовами випуску.

В період обігу облігацій передбачається можливість викупу у власників облігацій за їх вимогою при наявності згоди Емітента, про що Емітент публікує повідомлення у тому самому офіційному друкованому виданні НКЦПФР, у якому був опублікований Проспект емісії цих облігацій. Загальні збори учасників емітента є уповноваженим органом, щодо прийняття рішення про викуп облігацій.

Даний викуп здійснюється на підставі поданої власником письмової заяви. Протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання заяви, Емітент при умові його згоди, укладає договір купівлі-продажу облігацій при умові виконання вищевказаних умов. Строки та умови передачі облігацій, а також строк оплати визначаються умовами договору купівлі-продажу. Повідомлення про викуп надається особисто або поштою, згідно інформації зазначеної у заяві на викуп.

Емітент має право здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення впуску облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент здійснює викуп облігацій ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» серії J, K за ціною які встановлює самостійно, але не нижче їх номінальної вартості.

Cтрок подання заяв щодо викупу облігацій складає не менш як 20 (двадцять) календарних днів до моменту початку погашення облігацій.

дати початку і закінчення погашення облігацій: серія J з 17 грудня 2018 р. по 17 травня 2019 р. включно

серія K з 17 грудня 2018 р. по 17 травня 2019 р. включно

Емітент має право приймати рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

Погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ПАТ “НДУ”.

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність загальної площі житлового приміщення відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості облігацій пред’явлених до погашення.

Одна облігація Серії J дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири у I секції у багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67.

Одна облігація Серії K дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири у II або III секції у багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, пр. В.Чорновола 67.

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітента, що складається депозитарієм ПАТ “НДУ”. Зведений обліковий реєстр складається на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій.

Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій починається у перший наступний робочий день.

Всі витрати пов’язані з оформлення права власності на нерухомість несе власник облігацій. Умовою передачі нерухомості є пред’явлення до погашення відповідної кількості облігацій та наявності договору резервування. Виконання сторонами своїх зобов‘язань оформлюється актом.

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов’язаний:

– надати документи, що посвідчують його особу (паспорт, ідентифікаційний код – для фізичної особи; свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з ЄДР, довідку з ЄДРПОУ, довідку 4-ОПП – для юридичної особи);

– надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної або фізичної особи;

– перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в депозитарії;

– надати дійсний договір резервування;

– на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії, необхідні для оформлення права власності на приміщення.

Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що надаються Емітенту.

У випадку перерахування облігацій для погашення, але неявки власника протягом 3-х (трьох) місяців з дати закінчення погашення, Емітент звільняється від обов’язку передати відповідну кількість квадратних метрів, та власнику відшкодовується вартість облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати закінчення термінів погашення, якщо інше не передбачено домовленістю сторін, оформленою відповідним договором.

При погашенні облігацій слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного кодексу України приміщення є неподільна річ, тому, для безперешкодного отримання у власність вибраного за договором резервування приміщення, необхідно мати у власності необхідну кількість облігацій.

Конкретне приміщення, що передається власнику визначається тільки дійсним договором резервування укладеним з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного договору Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення у спільну часткову власність) відповідно до кількості облігацій пред’явлених до погашення.

У випадку перерахування кількості облігацій, що не відповідає дійсному договору резервування Емітент має право передати у власність будь-яку квартиру (частину квартири у спільну часткову власність) незакріплену ні за ким іншим, відповідно до кількості облігацій, пред’явлених до погашення.

У випадку, коли після проведення обмірів БТІ, загальна площа обраного приміщення відрізняється від проектної площі розрахунки між Емітентом та власником облігацій провадяться за номінальною вартістю облігацій, якщо інше не передбачено у Договорі резервування. Якщо відхилення від проектної площі виникло внаслідок перепланування приміщення з ініціативи власника облігацій коригування розрахунків не провадиться.

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, то отримання квартири, здійснюється після особистого звернення власника облігацій до Емітента протягом одного місяця з дати закінчення погашення облігацій за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова 3/2 тел/факс +38032-242-26-86 ; +38032 242-26-87. В разі недотримання даного строку квартира може бути відчужена Емітентом на свій розсуд, а власнику цінних паперів відшкодовується вартість облігацій за номінальною вартістю терміном до 6-ти місяців з дати пред’явлення облігацій.

Облігації будуть розміщуватись публічно. На момент розкриття інформації пропозицій від членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, пропозицій про придбання або про намір придбати облігації не надходило.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для покриття своїх збитків від господарської діяльності у разі їх виникнення, а також для формування і поповнення статутного капіталу Емітента.

Повідомлення про розміщення облігацій Емітента буде здійснене шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


← Повернутися до списку новин